ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม ที่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก

https://youtu.be/g01C2yp7d2c