กรงแยกขยะ/ กรงดักขวด

12/6/65 วัดจากแดง หนึ่งในต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในด้านการจัดการขยะ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTT GC,

โครงการ Our Khung Bangkachao และ โพธิ์สิกขา ศูนย์การเรียนรู้ วัดจากแดง นำ “กรงแยกขยะ/ กรงดักขวด” มามอบให้บางกะเจ้าฟาร์ม, สวนป่าเกดน้อมเกล้าฯ

กลุ่มลำพูบางกระสอบ และบ้านกลางสวน บางกอบัว เพื่อรองรับขยะขวดพลาสติก ถุงพลาสติก จากกลุ่มกิจกรรมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า