การเรียนการสอนพระไตรปิฎก สำหรับพระเมียนมาร์ ที่วัดจากแดง

วัดจากแดง มีหลักสูตรการเรียนการสอนพระบาฬี เช่น เรียนพระไตรปิฎก (โครงการศึกษาพระไตรปิฎก) เรียนพระอภิธธรรม และการเรียนภาษาพม่า สำหรับคนไทย และการสอนสำหรับพระสงฆ์พม่าโดยเฉพาะ ก็มีด้วย เนื่องจาก พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ท่านมีความมุ่งมั่นในงานการศึกษาของพระสงฆ์วัดจากแดง ให้มีความรู้พระไตรปิฏก นอกเหนือจากการเรียนการสอนพระบาฬี ในภาคเช้า และกลางวันแล้ว ท่านยังได้เปิดสอนเป็นภาษาพม่าให้กับพระนักศึกษาต่างชาติ ต่อเนื่องอีกในช่วงกลางคืน โดยรูปแบบที่ท่านเจ้าคุณนำมาใช้ในการเรียนการสอนของท่าน จะเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านนิสสยะได้

นิสสยะ คือ

คำว่า นิสสยะ หมายถึง การแปลบาฬีเป็นไทยชนิดคำต่อคำ หรือที่เรียกว่า แปลยกศัพท์ ซึ่งวิธีการแปลในลักษณะแบบนี้ มักจะเพิ่มเติมคำอธิบาย ในส่วนที่เกี่ยวกับคำศัพท์บ้าง คำอธิบายอรรถบ้าง โดยอ้างอิงจากคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และสัททวิเสส นอกจากนี้ยังเพิ่มความละเอียดของการแปลพระบาฬี นั้น ๆ ด้วยการอธิบายเหตุผลในการแปลไว้ด้วย

การเขียนคำแปลในลักษณะนี้ ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ละเอียดขยายเพิ่มเติมขึ้นมา ช่วยเติมเต็มความสนใจใคร่รู้ หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเด็น ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาค้นคว้า ได้ทำความเข้าใจคำแปลของต้นฉบับพระบาฬี ด้วยประการดังนี้ จึงสมกับคำว่า นิสสัย ที่หมายถึง อาจารย์ผู้เป็นที่อาศัยของศิษย์ ฉะนั้น

ผู้เรียนได้ฝึกแปลยกศัพท์ อธิบาย วิเคราะห์ตามหลักภาษา และหาองค์ธรรม นำเข้าสู่การปฏิบัติ ธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ เพื่อให้รู้ว่า อันไหน เป็นสมถะ อันไหน เป็นวิปัสสนา มองเห็นความสัมพันธ์ของสติปัฏฐานเป็นเหตุ วิปัสสนาเป็นผล

 

รูปแบบการเรียนการสอนพระไตรปิฎก ภาค ภาษาพม่า