ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ สังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ วัดจากแดง

ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ สังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ วัดจากแดง

วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่อง สังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์วัดจากแดง โดยมีพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส เป็นผู้รับพระราชทานฯ ณ วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ในกาลนี้ คณะสงฆ์วัดจากแดง ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอพระองค์จงเสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรยาธิปัตย์ ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์จงทุกประการ เทอญ.

ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ สังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ วัดจากแดง