มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒

มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒ ถาม – ตอบปัญหาในพระไตรปิฎก ระหว่างพระเจ้ามิลินท์ กับ พระนาคเสนเถระ

มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒ชื่อหนังสือ: มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒
ISBN: 978-616-577-092-7
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, คุณวิไล สีสรรพ์, คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์, คุณปกรณ์ เจ็ดคัมภีร์, คุณสุพาณี สุพงศ์พัฒนกิจ
ออกแบบปก: คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์
พิมพ์ครั้งแรก: ธันวาคม พ.ศ. 2563

เจ้าภาพโดย: คุณแม่สุวรรณ ตันตระเธียร จัดพิมพ์ เผยแพร่เป็นธรรมทาน จำนวน 2,000 เล่ม
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง APA 6th

พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ. (2563). มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒.  กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.

คำสืบค้น: หนังสือ, หนังสือเรียน, ตำรา, เรียนบาลี, บาลี, ภาษาบาลี, พระ, ภิกษุ, สงฆ์, สามเณร, พุทธศาสนา, ถาม, ตอบ, ปัญหาในพระไตรปิฎก, พระไตรปิฎก, พระเจ้ามิลินท์, มิลินทปัญหา, พระนาคเสนเถระ, พระอาจารย์, พระมหาธิติพงศ์, อุตฺตมปญฺโญ, มิลินทปัญหาปกรณ์แปล, เล่ม 2, วัดจากแดง, ดาวน์โหลด Download milinda


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

ในห้องเรียน พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี:

 

 

 

 

มิลินทปัญหาปกรณ์แปล เล่ม ๒