วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๖๐

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๖๐

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: เมษายน ๒๕๖๔
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปิน บัญชา หนังสือ

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2564). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/wp-content/uploads/2021/01/podhiyalai_60.pdf


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร). (2564). วิสัชนาธรรม :เกร็ดความรู้เรื่องการสวดมนต์. วารสารโพธิยาลัย,  7(60), 3-11.


คำสำคัญ: โพธิยาลัย, วารสาร, พุทธศาสนา, บทความ, งานวิจัย, พระเมธีวิชรโสภณ, ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระคันธสาราภิวงศ์, จำรูญ ธรรมดา, นายธรรมดา, ธีรปัญโญ, e book, พระมหากีรติ ธีรปัญโญ, พระราชพุทธิวรคุณ, อมโรภิกขุ, ปปัญจา, พระมหาสมปอง มฺทิโต, รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, ปาฬิปาโมกข์, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏฺโฐ, บัญชา, อิงธัมม์, พระครููประคุุณสรกิจ, คณะสงฆ์, วัดจากแดง


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 7 ฉบับที่ 60 ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564