พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรม และ ผลของกรรม ดูทั้งเพลย์ลิสต์

เพลย์ลิสต์ พระธรรมเทศนา เรื่อง กรรม และ ผลของกรรม บรรยายโดย พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ) เป็นการแปลงเสียงจากเทปคาสเซ็ทเก่า คุณภาพเสียงอาจไม่สม่ำเสมอเป็นบางช่วงบางตอน

พระเทพกิตติปัญญาคุณ นามเดิม กิติศักดิ์ เจริญสถาพร หรือที่รู้จักในนาม กิตติวุฑโฒ ภิกขุ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และอดีตผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี  หลังอุปสมบทได้ศึกษาปริยัติธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดปากน้ำ ต่อมาไปเรียนอภิธรรมที่โรงเรียนพระอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนอภิธรรมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2503 จึงย้ายไปอยู่วัดมหาธาตุฯ และได้ศึกษาคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น มูลกัจจายน์ วิสุทธิมรรค อภิธัมมัตถสังคหะ เป็นต้น กับพระเตชินทะ ธัมมาจริยะ อภิธัมมกถิกาจริยะชาวพม่า และพระครูประกาศสมาธิคุณ (สังเวียน ญาณเสวี) และเรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์อินทวังสะ กัมมัฎฐานาจริยะชาวพม่า จนมีผลงานทางด้านการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ การประพันธ์ และแต่งหนังสือเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ปัจจุบันคือจิตตภาวันวิทยาลัย)

พระเทพกิตติปัญญาคุณ เป็นพระภิกษุที่มีบทบาทสำคัญในการตีความพระพุทธศาสนากับการเมืองอย่างเข้มข้น ช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ (ขณะนั้นเป็นพระราชาคณะที่พระอุดรคณาภิรักษ์) ได้กล่าวว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป จนถูกนำไปใช้เป็นวาทกรรม โจมตีฝ่ายซ้าย และยุยงให้คนไทยเกลียดชังนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519

พระเทพกิตติปัญญาคุณ อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบมานาน 5 ปีเศษ จนมรณภาพด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 เวลา 12:51 น. ณ โรงพยาบาลชลบุรี สิริอายุได้ 68 ปี 234 วัน


แหล่งอ้างอิง: wiki วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรรม ผลของกรรม กิตติวุฑโฒ ภิกขุ พระเทพกิตติปัญญาคุณ