บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ขอเชิญ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทุก ๆ วันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอเชิญบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทุก ๆ วันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาสนสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม, พระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน วัดจากแดง จ.สมุทรปราการฐ, วัดราชคฤห์ ถ.เทอดไท ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร, ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ, โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม กรุงเทพ


กำหนดการ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทุกวันอาทิตย์

  1. อาทิตย์แรกของเดือน ณ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม (ผ้า ๒๗๐ เมตร ห่มพระเจดีย์, น้ำหอม, ยา, ดอกไม้, น้ำมันตะเกียง)
  2. อาทิตย์ที่สองของเดือน ณ พระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ผ้าห่มเจดีย์, ธง, น้ำหอม, ยา, ดอกไม้)
  3. อาทิตย์ที่สามของเดือน  ณ วัดราชคฤห์ ถ.เทอดไท ตลาดพลู กทม. (ผ้าห่มเจดีย์, น้ำหอม, ยา, ดอกไม้, น้ำมันตะเกียง)
  4. อาทิตย์ที่สี่ของเดือน ณ ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรวิหาร กทม. (ผ้าห่มพระเจดีย์, น้ำหอม, ยา, ดอกไม้)
  5. อาทิตย์ที่ห้าของเดือน ณ โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม กทม. (ถ้ามี) (ผ้าห่มพระเจดีย์, น้ำหอม, ยา, ดอกไม้)

หมายเหตุ: เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่มถวายสังฆทานพร้อมสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไป เสร็จพิธีแล้วจึงเริ่มบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ติดต่อสอบถาม: คลิกโทร. ๐๘๑-๔๒๔๑๗๔๗, ๐๘๖-๕๖๐๒๐๒๔

อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

“พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย ทรงอธิษฐานว่า เราดํารงอยู่ได้ไม่ยั่งยืน เหล่าสัตว์เป็นจํานวนน้อยเห็นเรา ที่ไม่เห็นเราจํานวนมากกว่า สัตว์เหล่านั้นถือเอาธาตุของเราบูชาอยู่ในที่นั้น จักมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า”
(วัมมิกสูตรและอรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๘ หน้า ๓๒๔ – ๓๔๖)


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ พระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน วัดจากแดง

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทุก ๆ วันอาทิตย์