ปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชา รําลึก ๒๕๖๓

การปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓

รายละเอียดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ 

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 • ๐๘.๐๐ สวดมนต์หอฉัน
 • ๑๐.๐๐ สมาทานศีล ๓, ฟังธรรม
 • ๑๑.๐๐ พิจารณาอาหารเพล
 • ๑๒.๐๐ พักผ่อน
 • ๑๓.๓๐ ปฏิบัติกรรมฐาน อานาปานสติ
 • ๑๖.๐๐ พักผ่อน กวาดลานวัด ลานเจดีย์
 • ๑๗.๓๐ ทําวัตรเย็น
 • ๑๘.๓๐ ฟังธรรม, กล่าวคําบูชาเจดีย์, เวียนเทียน
 • ๒๑.๐๐ พักผ่อน

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/3252762361441905

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 • ๐๔.๐๐ ตื่นนอน
 • ๐๔.๓๐ นั่งสมาธิ
 • ๐๕.๐๐ ทําวัตรเช้า
 • ๐๖.๓๐ พิจารณาอาหารเช้า, พักผ่อน
 • ๐๘.๐๐ สวดมนต์
 • ๑๐.๐๐ ฟังธรรม
 • ๑๑.๐๐ พิจารณาอาหารเพล
 • ๑๒.๐๐ พักผ่อน
 • ๑๓.๓๐ ปฏิบัติธรรม, นั่งสมาธิ
 • ๑๖.๐๐ พักผ่อน
 • ๑๗.๓๐ สวดมนต์เย็น
 • ๑๘.๐๐ บูชาเจดีย์
 • ๑๘.๓๐ ฟังธรรมบรรยาย
 • ๒๑.๐๐ พักผ่อน

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/3256269184424556

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 • ๐๔.๐๐ ตื่นนอน, นั่งสมาธิ
 • ๐๕.๐๐ ทําวัตรเช้า
 • ๐๖.๓๐ ลาศีล ๘ (เช้าวันจันทร์)

โพสที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชา รําลึก ๒๕๖๓