วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 58

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๘

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๘ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ตุลาคม ๒๕๖๓
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: อาชว์ – อรุษ เอ่งฉ้วน (Apolar)

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2020/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ58/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

วินิตา รัตตบูรณินท์. (2563). Yuval Noah Harari กับ งานสั่นสะเทือนโลก. วารสารโพธิยาลัย, 5(58), 54-60.

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2563). วิสัชนาธรรม :โรคซึมเศร้าเยียวยาได้ด้วยธรรม. วารสารโพธิยาลัย,  5(58), 3-6.


คำสำคัญ:

วารสาร วารสารโพธิยาลัย, โพธิยาลัย, วัด, วัดจากแดง,โรคซึมเศร้า, พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, วิสัชนาธรรม, พระเทพพัชรญาณมุนี, พระราชพุทธิวรคุณ (เจเรมี ชาร์ลี จูเลียน อมโร), พระมหากีรติ ธีรปัญโญ, พระวรท ธมฺมธโร, ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล, คุณอุบล สาธิตะกร, สัมภาษณ์, เรื่องชุดพุทธบริษัท, พุทธสาวิกา, สัปปุริสธรรม ๗, ธรรมของคนดี, เรื่องเล่าจากแดนไกล, ประสบการณ์ธรรม, พระอาจารย์ อจโลภิกขุ (BRETT HANSEN), Yuval Noah Harari, วินิตา รัตตบูรณินท์, มงคลชีวิต, พระมหาสมปอง มุทิโต, กัจจายนไวยากรณ์, ปาฬิปาโมกข์, ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์, รัตนาวลี, ประทีปธรรมแห่งบาลี, สนทนาภาษาบาลี, นายธรรมดา, ภาษาธรรม, ตำนานพระเจ้าเลียบโลก, วิเทศทัยย์, พระพรหมวชิรญาณ สุเมโธภิกขุ, สมณศักดิ์ 


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 5 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563