วิสาขบูชา 2561

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา 2561

๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา 2561 ณ วัดจากแดง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันวิสาขบูชา-ป้าย-วัดจากแดง

พิธีแห่พระอุนาโลม-วัดจากแดง

วันวิสาขบูชาโลก The 15th United Nations Day of Vesak Celebration เป็นวันฉลองที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลก และได้รับการเสนอจากเอกอัครราชทูต ประเทศศรีลังกา เมื่อปี ค.ศ.1999 หรือ พ.ศ.2542 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ จนมีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ที่เรียกว่า “The United Nations Day of Vesak” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ในปีเดียวกัน ก็ได้มีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญของโลกครั้งแรก พร้อมทั้งจัดงานประชุมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิก 34 ประเทศ ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองโดยพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก

International-Day-of-Vesak-ปฏิญญากรุงเทพมหานคร-2561-วิสาขบูชานานาชาติ1

ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก International Day of Vesak อีกหลายครั้ง รวมถึงในปี พ.ศ.2561 นี้ก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในการจัดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ด้วย โดยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ไปจนถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

วันที่ 25-26 พ.ค. เป็นการประชุมทางวิชาการ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา
– สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานและประทานสัมโมทนียกถา
-ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์” โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นาย เชอริง ต๊อบเกย์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประธานกล่าวนำ และมีการเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลสดุดีในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2549

วันที่ 27 พ.ค. ปาฐกถาพิเศษจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นาย อันโตนิโอ กูเตอร์เรส และ นายอิรินา โบโกวา เลขาธิการองค์การยูเนสโก ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2018/2561” เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันวิสาขบูชานานาชาติ แห่งองค์การสหประชาชาติ จากนั้นในตอนค่ำ คณะผู้นับถือพุทธศาสนาทั่วโลก และบุคคลสำคัญของสหประชาชาติ ที่มาเข้าร่วมประชุม เดินทางไปยัง พุทธมณฑลสถาน จังหวัดนครปฐม ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ เพื่อร่วมพิธีธรรมยาตรา และเวียนเทียนร่วมกัน

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เซอริ่ง ต๊อบเกย์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและการร่วมมือกันระหว่างองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในช่วงสรุปของการเฉลิมฉลองและการประชุมอย่างประสบความสำเร็จ ได้มีข้อตกลงร่วมกัน (เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2561 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ดังนี้

lyonchhen-tshering-tobgay-15th-united-nations-day-of-vesak-celebration-2018

1. เพื่อยืนยันว่า มุมมองของในโลกของพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับพันธกิจที่จะทำงานอย่างอุตสาหะ เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2023 (2573) เราได้อุทิศร่วมกันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว

2. เพื่อที่จะแสดงการขอบคุณต่อการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติฯ ครั้งที่ 14 ที่ประสบความความสำเร็จ ณ กรุงโคลัมโบ และเมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ในปี ค.ศ. 2017 (2560)

3. เพื่อชื่นชมการตีพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ 2 และฉบับแปลภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. เพื่อแสดงยินดีต่อข้อตกลงที่เป็นทางการที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามแปลพระไตรปิฎกฉบับสากลฯ ให้เป็นภาษาจีน ฮังการี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส สเปน และเวียดนาม ที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ

5. เพื่อที่จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเผยแพร่บัญชีรายชื่อของพระไตรปิฎกที่จะใช้แทนพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของพระไตรปิฎกฉบับอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

6. เพื่อที่จะแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งประเทศไทย ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมรรค 8 มีองค์ประกอบ 8 ส่วนคือ พอเพียง มีเหตุมีผล ภูมิคุ้มกัน

7. เพื่อที่จะแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อแนวคิดของความสุขประชาชาติมวลรวม ที่ทราบกันเป็นอย่างดี ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โดยวัดจากความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจ ความผาสุกของชุมชน ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม ภูมิคุ้มกัน สุขภาพ การศึกษา หลักธรรมภิบาล และคุณภาพชีวิตที่ดี

8. เพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกและนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่ถูกจัดเป็น 4 หัวข้อตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

สำหรับหัวข้อ ความจำเป็นในการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านจิตวิทยาและจิตวิญญาณ ซึ่งไม่สามารถลดได้เพื่อให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการพึ่งพาทางร่างกายได้ ดังนั้น วิธีปกติในสังคมที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ และพัฒนามนุษย์เพียงอย่างเดียว ในแง่ของการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพการดูแลสุขภาพและการศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จำเป็น เพื่อให้มีการสนับสนุน มิติทางนิเวศวิทยา สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความยืดหยุ่นและพัฒนาชุมชน และการเชื่อมต่อที่เห็นอกเห็นใจกับผู้อื่น นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสในการหาวิธีการนำธรรมะในการดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในการมีชีวิตอยู่ในธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

8.1 หัวข้อที่ 1. คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของการพัฒนาภายในและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำทางศาสนาและชุมชนของตนให้มีพันธสัญญาต่อกันความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างชุมชนให้มีความกรุณาต่อกันที่มีเมตตาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อตัดวงจรของความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งผู้มีสิทธิพิเศษและผู้ด้อยโอกาสใช้หลักพุทธศาสนาและการปฏิบัติทางจิตใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตวิญญาณอย่างสร้างสรรค์ เช่น พุทธศาสตร์สงเคราะห์

8.2 Panel 2. การเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านการศึกษาทางพุทธศาสนา

ใช้คำสอนทางพุทธศาสนา เช่นการดำรงชีวิตอย่างมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความรู้ของมนุษย์และโลกมีความไว้วางใจในความดีงามและภูมิปัญญาของมนุษย์ในการแก้ปัญหาความท้าทายที่เยาวชนเผชิญ เพื่อยืนยันว่าการศึกษาทางพุทธศาสนาที่ดีที่สุดคือ การมีชีวิตอยู่ในธรรม เราสามารถช่วยให้เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนพวกเขาได้ดีที่สุดเพื่อหาแนวทางที่สร้างสรรค์ในการบูรณาการธรรมในชีวิตของตนเองเพื่อส่งเสริมให้สติในเด็กและเยาวชน ยุวพุทธ ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับสังคมที่สงบสุข

8.3 Panel 3. พุทธศาสนาเพื่อสวัสดิการสังคม

เพื่อปรับหลักการของพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้เข้ากับปัญหาทางสังคมในปัจจุบันและในบริบททางโลก เช่น การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดการรักษายาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นความไม่รุนแรง ความโลภ กลายเป็นความพึงพอใจ ความสับสนไปสู่ความเข้าใจ

8.4 Panel 4. รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมต่อกัน

เพื่อส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างตัวตนทางวัฒนธรรม เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมของความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการเข้าใจซึ่งขึ้นอยู่กับคุณค่าสากลและความเข้าใจในกฎหมายของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิรูปของบุคคลและการเปลี่ยนแปลงตัวตนส่วนบุคคล และส่วนรวมที่ส่งเสริมความสามัคคีภายในด้วยความหลากหลายทางอัตลักษณ์


ข้อมูลจาก: สำนักข่าวไทย. “ปฏิญญากรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบรอบ 15 ปีวันวิสาขบูชานานาชาติ” http://www.tnamcot.com/view/5b0a8314e3f8e4f60085acc6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2018

โพสที่เกี่ยวข้องกับ วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา 2561