หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก

โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี)

เริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน
๒๕๖๐ และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิด วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ปิด วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ภาคการศึกษาที่ ๒ เปิด วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ปิด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 นักศึกษาลงชื่อสมัครแล้วต้องมารายงานตัวที่วัดจากแดง ก่อนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อ
รับทราบระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และเพื่อทางสถาบันจักได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อไป

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
   พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎ
   กติกาของทางสถาบันได้ เป็นผู้มีความตั้งใจจริงและมีความขยันหมั่นเพียรศึกษาจนจบหลักสูตร เพื่อ
   เป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ รับสมัครนักศึกษา
   จำนวน ๖๐ รูป

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สนใจสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพระไตรปิฎกพื้นฐาน (๑ ปี)*