มุทิตาสักการะ สะยาดอ ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ 10 ม.ค. 59

พระอาจารย์ภัททันตะ วังสะ ปาละ ลังการะ ตริปิฏกะ ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ แสดงธรรมที่วัดจากแดง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เริ่มเวลา 13.30 น. ณ อาคารพระรัตนตรัย (ศาลาหลังใหม่) วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง เป็นล่ามแปลเป็นภาษาไทย  ประชาชนทั้งชาวเมียนมาร์ และชาวไทย เข้าร่วมฟังธรรมจำนวนมากมาย

พระอาจารย์ภัททันตะ วังสะ ปาละ ลังการะตรีปิฏกะธร ตรีปิฎกโกวิทะ ตรีปิฎกะธรรมภัณฑาคาริกะ อายุ ๕๐ ปี ๓๐ พรรษา เป็นชาวเมืองมินหมู่ ฐานะยากจน บรรพชาตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ อุปสมบทศึกษาพระไตรปิฏก ณ วัดเมงกุนธรรมนาถ ตั้งแต่อายุ ๒๐ปี สำเร็จการศึกษาพระไตรปิฎก เมื่ออายุ ๓๔ ปี ปัจจุบันเป็นประธานวัดตรีปิฎกนิกายมหาวิหาร

• พระไตรปิฎกธร สุดยอดพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก สุดยอดแห่งความศรัทธาของชาวพม่า

พุทธศาสนิกชนชาวพม่าจะให้การนับถือ พระไตรปิฎกธร คือ พระภิกษุผู้สามารถท่องพระไตรปิกฎได้ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ทั้งบาลีและคำแปลโดยปากเปล่า หรือเรียกว่า “สอบปิฎกธระ” ได้ จะมีนามพิเศษว่า “เตปิฎกธรธรรมภัณฑาคาริกะ” โดยมีพัดงาเป็นสัญลักษณ์ สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว การได้พบนมัสการ กราบไหว้ สักครั้งหนึ่งในชีวิต ถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิต ซึ่งเดิมที่มีเพียง ๑๑ รูป แต่ได้มรณภาพไปแล้ว ๔ รูป
การสอบผ่านเป็นพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกยากมาก ตรงที่ต้องท่องจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด ยากยิ่งกว่าการท่องพระปาติโมกข์เป็น ๑๐๐ เท่า ผู้จะสอบคัดเลือกต้องเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดี ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ถ้าสอบผ่านแล้ว รัฐบาลจะประกาศเกียรติยศ และถวายค่านิตยภัตพอสมควร พร้อมทั้งอุปถัมภ์ค่าพาหนะ เช่น ขึ้นเครื่องบิน ขึ้นรถฟรี และสวัสดิการอื่นๆ

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สะยาดอผู้ทรงจำพระไตรปิฎก จากประเทศสหภาพเมียนมาร์