ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี อาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ทอดกฐิน ๒๕๖๔ 

คลิกตรงนี้

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
ทอดถวาย ณ  วัดจากแดง
วันอาทิตย์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ด้วยวัดจากแดง เป็นแหล่งสร้างศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือ พระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  และเป็นบุญสถานสำหรับบำเพ็ญบูญและปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลาย ในพรรษานี้ มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา จำนวน ๑๐๓ รูป
เนื่องจากวัดจากแดงมีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงทำให้พื้น ที่วัดเกิดความหนาแน่นไม่สะดวกต่อการขยายงานพระพุทธศาสนา จึงเห็นสมควรที่จะขยายพื้นที่วัดให้มีสถานที่อยู่อาศัย และพื้นที่ศึกษาปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธบริษัทต่อไป

ฉะนั้น เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ให้ได้รับอานิสงส์ของกฐิน ๕ ประการ และเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก สถาบันโพธิยาลบัย คณะเจ้าภาพจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญกฐินสามัคคี ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้อภิบาลผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพร้อมครอบครัว ให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วัณณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ถึงความพ้นทุกข์กล่าวคือ พระนิพพานเทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
๐๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน, ตั้งแท่นทอผ้า, แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
๑๐.๐๐ น. ถวายองค์กฐินที่สุธัมมศาลา
๑๐.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน, กรวดน้ำ รับพร
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

 

581101_A01 581101_A02 581101_A03 581101_A04 581101_A05 581101_A06 581101_A07 581101_A08