เรียน “คัมภีร์มหาปัฏฐาน” 86 คลิป

เรียนคัมภีร์มหาปัฏฐาน 1/86
โดย อาจารย์ พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก เจ้าอาวาสวัดจากแดง
ณ สมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คลิกชมการเรียนคัมภีร์มหาปัฏฐาน ตอนที่ 1-86 ทั้งหมด

* มหาปัฏฐาน เป็นคัมภีร์ที่ 7 ของพระอภิธรรม (1. ธัมมสังคณี, 2. วิภังคปกรณ์ 3. ธาตุกถา 4. ปุคคลบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมกปกรณ์ และ 7. มหาปัฏฐาน ) เป็นคัมภีร์ที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ทรงพยากรณ์ไว้ว่า จะสูญสิ้นเป็นคัมภีร์แรก เพราะเป็นคัมภีร์ที่ละเอียดลึกซึ้ง สุขุมคัมภีร์ภาพด้วยปัจจัยแห่งปรมัตถธรรม