จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

    • ชื่อจุลสาร: จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
    • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
    • หัวหน้าบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
    • คณะผู้จัดทำ: คณะสงฆ์วัดจากแดง

URL: ไฟล์สำรองไม่บีบอัด ขนาด 8 MB

 


การอ้างอิง:

  • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2555). จุลสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2012/booklet-bodhiyalai-number1-issue6-june-2012/


  • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงจากตัวเล่มจุลสาร

วัดจากแดง. (2555). จุลสารโพธิยาลัย [จุลสาร]. สมุทรปราการ: ผู้แต่ง.


  • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

ประณีต ก้องสมุทร. (2555). โทษของการแตกสามัคคี. จุลสารโพธิยาลัย, 1(6), 7-10.


จุลสารโพธิยาลัย ทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐:

ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕


ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖


ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗


ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘


ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙


ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐


รายการสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย | จุลสารจากแดงสัมพันธ์  | จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข   |  ตำราเรียน  | การ์ตูน | หนังสืออื่นๆ

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕