วารสารโพธิยาลัยปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๓ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๗ “ธรรมกถา แห่งศตวรรษ อานาปานทีปนี โดย แลดีสยาดอ”

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัยปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๓ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๗ “ธรรมกถา แห่งศตวรรษ อานาปานทีปนี โดย แลดีสยาดอ”

ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected]
รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]
ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected]
กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
พิมพ์ครั้งที่ ๑: พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
สำนักงาน: วัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก: เจมส์ วิลสัน/Thai News Pix
ออกแบบปก: กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทํา
เครดิตภาพประกอบ:ธีรปญฺโญ , กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ (สุวิมล)
จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

กดอ่านและดาวโหลด

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

 • ธรรมบรรยาย : สามก้อนเส้า เขย่าโลก พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • เรื่องจากปก : อานาปานทีปนี พระคันธสาราภิวงศ์
 • ลีลาวาที : กราบรู้คุณค่า ปปัญจา
 • บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ : พระทัพพมัลลบุตรเถระ สามเณรอรหันต์ ในสมัยพุทธกาล ธีรปัญโญ
 • เกร็ดน่ารู้ : มหาบริจาค ๕ พระคันธสาราภิวงศ์
 • กวีนิพนธ์สองภาษา : ผลของความเพียร ปัญญา และบุญ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ – สุเมธัส
 • เปรียญ ๙ ในอดีต : พระสังฆราช สา ปุสฺสเทโว “สังฆราช ๑๘ ประโยค” นนทพร อยู่มั่งมี
 • อําลา อาลัย : พระมงคลธีรคุณ ผู้เป็นแบบอย่างความกตัญญู ว. รัตตบูรณินทุ์
 • สิ่งแวดล้อม : โลกเดือด สัตว์โลกอ่วม นับถอยหลังสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ ๖รายการ KEY MESSAGES 106 สํานักข่าว @TheStandardNews
 • วันรักษ์โลก : Earth Day ๒๒ เมษายน ๑๙๗๐/๒๕๑๓ สมเกียรติ อ่อนวิมล
 • บุคคลในข่าว : เปิดใจ สามเณรภานุวัฒน์ หลังทําสถิติสอบเปรียญ ๙ ผ่านด้วยอายุน้อยสุดในประวัติ ที่มาจากทีมข่าว 7HD
 • บุคคลในข่าว : ผลสอบบาลี ปี ๒๕๖๗ ทําให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น ๔ อย่างที่วัดโมลีโลกยาราม บาสก
 • คนปลูกต้นไม้ : คนปลูกเมล่อน จรรยา อินทรหนองไผ่
 • ชวนอ่านหนังสือ : ต้นไม้-สวนป่า วัดญาณเวศกวัน สู่ปัจจุบันอันรมณีย์ นกนางนวล
 • มองเทศ – มองไทย : สมณสาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกา สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๗ วิเทศทัยย์
 • วรรณคดีบาลี : สูรัสสตีนีติ ตอนที่ ๔ แลดีปัณฑิตะ ประพันธ์ พระคันธสาราภิวงศ์ แปล
 • ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๗ พระคันธสาราภิวงศ์
 • รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๑๗ ปาฬิปาโมกข์
 • สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๗ นายธรรมดา

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๓ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๗