พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔

“วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง”
ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายศิริ ปะทะขินัง
อัญเชิญ ธรรมนาวา “วัง” ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระราชทานถวายแด่ พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
ณ สุธัมศาลา วัดจากแดง พระประแดง สุมทรปราการ”