ธรรมเทศนา เรื่อง กุมภโฆสกะ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

“มภโฆสก เศรษฐีผู้ประกอบด้วยธรรม – คราวหนึ่งในเมืองราชคฤห์เกิดอหิวาต์ระบาดหนัก
สัตว์น้อยใหญ่และผู้คนพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก เศรษฐีและภรรยาคู่หนึ่งจึงบอกกับลูกชายของตนว่า
“กุมภโฆสกลูกรัก การหนีโรคชนิดนี้ ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไป (ออกทางประตูปกติไม่ได้) เจ้าจงทำอย่างนั้นเถิด
อย่าห่วงใยพ่อแม่เลย และหากเจ้ายังไม่ตาย ก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ซึ่งพ่อแม่ฝังไว้หาเลี้ยงชีพต่อไป””

“ธรรมเทศนา เรื่อง กุมภโฆสกะ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)”