สัมโมทนียกถา เรื่อง มาร๕ สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี บรรยายโดยพระมหาชำนาญเวทย์ สุทฺธิญาโณ

มาร (บาลี: มาร; มาจากรากศัพท์ มรฺ แปลว่า “ตาย” มารจึงแปลว่า “ผู้ทำให้ตาย”) มารมี5จำพวก 1.กิเลสมาร 2.ขันธมาร 3.อภิสังขารมาร 4.เทวปุตตมาร 5.มัจจุมาร ส่วนเทวปุตตมารหมายถึง เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ ในวรรณกรรมไทย “มาร” หมายถึง ยักษ์ ด้วย[1]
ในพระพุทธศาสนาใช้หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, สิ่งที่ล้างผลาญคุณความดี, ตัวการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุ ผลสำเร็จอันดีงาม[2]
“สัมโมทนียกถา เรื่อง มาร๕ สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี บรรยายโดยพระมหาชำนาญเวทย์ สุทฺธิญาโณ”