สัมโมทนียกถา เรื่อง..ทำสังฆทาน​กับพระ ชนิดไหนมีผลมีอานิสงส์​มาก บรรยายโดย สามเณร​เตง

“บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา
บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า”

“สัมโมทนียกถา เรื่อง..ทำสังฆทาน​กับพระ ชนิดไหนมีผลมีอานิสงส์​มาก บรรยายโดย สามเณร​เตง”