สัมโมทนียกถา เรื่อง ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก บรรยายโดย พระมหาทรงพล รตนโชโต

“ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก, ชีวิต ของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก, การฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นการยาก.”

“สัมโมทนียกถา เรื่อง ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก บรรยายโดย พระมหาทรงพล รตนโชโต”