วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับ ที่ ๗๐ เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๖ วิสาขบูชา ๒๕๖๖ วิปัสสนาหลากหลายสำนัก

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับ ที่ ๗๐ เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๖ วิสาขบูชา ๒๕๖๖ วิปัสสนาหลากหลายสำนัก

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected]
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected]
 • กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
 • สำนักงาน: วัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
 • ภาพปก:ศิลปินแห่งชาติ ปัญญา วิจินธนสาร
 • ออกแบบปก:บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพประกอบ:ธีรปญฺโญ , กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ (สุวิมล)
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

กดอ่านและดาวโหลด

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

 ลีลาวาที : วิสาขบูชา ๒๕๖๖
 ธรรมบรรยายแปล : เส้นทางสู่พระนิพพาน (ปฏิบัติภาวนา)
 แนะนําสํานักปฏิบัติธรรม : วัดพะอ๊อกตอยะ
 ธรรมบรรยาย : อภิธรรมนําปัญญา วิปัสสนานําชีวิต
 ธรรมบรรยาย : แนะนําวิธีฝากเจริญสติปัฏฐาน ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
 วิสาขบูชารําลึก : พุทธานุสสติในชีวิตประจําวัน
 ลีลาวาที : วิสาขบูชา ๒๕๖๖
 ธรรมเทศนา : กุสินารา ที่ปรินิพพาน
 ธรรมทัศนะ: พระพุทธคุณ ๑๐๙ บท
 แนะนําหนังสือ : พระพุทธรูปสําคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 คมความคิด : เยาวหราล เนหห์รู
 สัมภาษณ์คนดัง : เมื่อแสงธรรมส่องนําดวงดาว
 สนทนากับกวีสองแผ่นดิน : หลักการในการเขียนบทร้อยกรอง
 คนกับป่า : สืบแสงประทีป สืบ นาคะเสถียร
 อําลาอาลัย : ผู้ว่าหมูป่า
 สิ่งแวดล้อม : ทําไมดวงจันทร์จึงไม่มีปัญหา “ดวงจันทร์ร้อน”
 มิตรภาพสองแผ่นดิน : พระสยามลังกาธัมมจักกมุทราริน
 มองเทศ-มองไทย : สมณสาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์ (๔)
 ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๔
 รัตนาวลี : ประทีปธรรม ตอนที่ ๑๔
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๔
 วันสําคัญในพุทธศาสนา : วิสาขบูชา
 กวีนิพนธ์สองภาษา : ดีชั่วอยู่ที่การกระทํา
 ใต้ฟ้า ณ วัดจากแดง : พระราชวัชรบัณฑิตรับถวายรางวัลในงานตลาดนัดคุณธรรม

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

Otheวารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับ ที่ ๗๐ เดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๖ วิสาขบูชา ๒๕๖๖ วิปัสสนาหลากหลายสำนัก rs