วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๙ เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ Helping Yourself to Help Others

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๙ เดือน เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ Helping Yourself to Help Others

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected]
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected]
 • กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
 • ออกแบบปก: พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร)
 • เครดิตภาพ Cover Credit : Indian acrobats
  performing. Gouache painting.
  ธีรปัญโญ,ธรรมสภา สถาบันลือธรรม,ทพญ. อัจฉรา กลิ่มสุวรรณ, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • Licence: Public Domain Mark
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ (สุวิมล)
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

กดอ่านและดาวโหลด

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

< ธรรมบรรยายแปล : เส้นทางสู่พระไตรปิฎก
< ธรรมบรรยายแปล : Helping Yourself to Help Others
< คติธรรมวันเด็ก : เสรีภาพพื้นฐาน
< ธรรมทัศนะ : คิดคํานึงถึงแผ่นดินไหว
< ธรรมบรรยาย : ความรักที่ยิ่งใหญ่
< พระพุทธรูปสําคัญ : พระประธานวัดไทยพุทธคยา
< แนะนําหนังสือ : Why Buddhism Is True
< ปราชญ์ทางธรรม ผู้นําสังคมพุทธ
< สิ่งแวดล้อม : ถึงเวลาก้าวข้ามพลังงานฟอสซิล
< ลีลาวาที : ใบกล้วย กับหัวปลี
< ชวนปลูกต้นไม้ : บุญที่ให้อานิสงส์ตลอดกาลทุกเมื่อ
< คนปลูกต้นไม้ : ปู่สอน กล้าศึก
< ลีลาวาที : ผู้ตกนรก ผู้ขึ้นสวรรค์
< เรื่องเล่าคนดัง : ภารกิจสุดท้ายของบัณฑูร ลํ่าซํา
< มองเทศ-มองไทย : สมณสาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์ (๓)
< เรื่องจากข่าว : มิตรภาพสองแผ่นดิน
< กวีนิพนธ์สองภาษา : คํานอบน้อมวันครู
< ลีลาวาที : ครูแท้ของชีวิต
< ทรรศนะ : เอวัง เม สุตัง
< ลีลาวาที : โอวาทปาติโมกข์ และมาฆาธิษฐาน
< วรรณคดีบาลี : สูรัสสตีนีติ ตอนที่ ๑
< ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๓
< รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๑๓
< ลีลาวาที : สุญญติด สุญญตา
< สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๓
< บาลีเข้าใจง่าย : รมณีย์

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๙ เดือน เดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๖ Helping Yourself to Help Others