ภาพรวมกิจกรรมและธรรมบรรยาย เนื่องในวันวิสาขบูชา๒๕๖๖ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๗) ณ วัดจากแดง

“รับชมภาพรวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖”

ธรรมบรรยาย ครั้งที่๑ เนื่องในวันวิสาขบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๗) ณ วัดจากแดง
บรรยายโดย พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
“วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยเฉพาะมีพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเย็นแสนเข็ญ การได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาก็ยากเย็นแสนเข็ญ การได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ยากเย็นแสนเข็ญ ฟังแล้วเกิดศรัธราก็ยากเย็นแสนเข็ญ เกิดศรัธราแล้วตัดสินใจออกบวชได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญ สิ่งที่ได้ยากเย็นแสนเข็ญที่สุด ก็คือความเป็นมนุษย์”….
“รับชมธรรมบรรยาย ครั้งที่๑”

ธรรมบรรยาย ครั้งที่๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๗) ณ วัดจากแดง
บรรยายโดย พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
“วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยเฉพาะประสูติ เหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้ว และหลังจากตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็เสวยมุติสุขอยู่ ๔๙ วัน หลังจากนั้นก็ออกไปเผยแพร่พระศาสนายังพาราณสี แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันเพ็ญเดือน๘ หลังจากนั้นเมื่อแสดงธัมมจักจบแล้ว ต่อมาก็แสดงอนันตลักขณสูตร ก็พูดถึงเรื่องขันธ์๕”….
“รับชมธรรมบรรยาย ครั้งที่๒”