ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกล้ากระหม่อม คณะพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาวัดจากแดง สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง