AGODA ร่วมกับวัดจากแดง สร้างถังขยะริไซเคิล

สร้างถังขยะรีไซเคิล ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน  

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 AGODA ร่วมมือกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมวัดจากแดง ร่วมกันสรา้งถังขยะจากขวดพลาสติก

แค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆก็ได้ถังขยะจากการรีไซเคิลแล้ว