เสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐ ในหัวข้อ เทคนิคการอ่าน พระไตรปิฎก

” เทคนิคการอ่านพระไตรปิฎก”

บรรยายโดย : พระราชวัชรบัญฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ) ผู้อำนวยการ ติปิฎกสิกขาลัย สถาบันพระบาฬีโพธิยาลัยวัดจากแดง เจ้าอาวาสวัดจากแดง

โดยมีพระมหายุธนา นรเชฏฺโฐ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏิกาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา  ดำเนินรายการ


อ้างอิงจาก : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏิกาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

facebook : หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา ปริญญาโท- ปริญาเอก

YouTube : ถ่ายทอดสดช่อง  MCUTV