“อาสารักษ์แม่น้ำลงเรือเก็บขยะ หลังวันลอยกระทง ปีที่4”

“อาสารักษ์แม่น้ำ ลงเรือเก็บขยะ หลังวันลอยกระทง ปีที่ 4”

                                                   
.
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานด้านการจัดการขยะ โครงการ OUR Khung BangKachao นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายคณะทำงานฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมกันจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณคุ้งน้ำบางกะเจ้าตั้งแต่วัดจากแดง ถึง วัดบางน้ำผึ้ง และพื้นที่โดยรอบ ในกิจกรรม “อาสารักษ์แม่น้ำ ลงเรือเก็บขยะ หลังวันลอยกระทง ปีที่ 4”
.
โดยมีพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงาน และคุณดวงสมร พรช่วยกอบกุล ปลัดอาวุโส อำเภอพระประแดง (ตัวแทนนายอำเภอ) กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง คุณธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมงานด้วย ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
.
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลผ่านคุ้งบางกะเจ้าไปยังปากแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวันลอยกระทง และเป็นการช่วยรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำกลับมาอยู่ในสภาพดั่งเดิม ไม่เกิดการเน่าเหม็นจากซากกระทงภายหลังวันลอยกระทง รวมถึงการให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านการแนะนำวิธีการ “รีด ร้อย ล้าง ลวดพระทำ” โดยพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
.
พร้อมทั้งช่วยกันคัดแยกขยะจากทีมงานจิตอาสา อาทิ เช่น กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท เป็ปซี่โค จํากัด (มหาชน), บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด, อพท., กรีนพีซ, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), สื่อมวลชนจาก นิตยสารสุดสัปดาห์, Trash hero กลุ่มนักคิดพิชิตขยะ อนุรักษ์ธรรมชาติ, Seven clean sea , นิสิต นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิจิตอาสากู้ภัย, กลุ่มเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ และตัวแทนชุมชนจากตำบลทั้ง 6 แห่งของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ร่วมถึงสมาชิกจิตอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยในปี 2565 นี้ มียอดปริมาณขยะควันหลงลอยกระทงในพื้นที่บริเวณคุ้งบางกะเจ้า รวมทั้งสิ้น 966 กิโลกรัม โดยแบ่งประเภทตามรายละเอียด ดังนี้
1.ถุงพลาสติก 4.8 กิโลกรัม
2.วัชพืช (ใบตอง, ต้นกล้วย) 571.5 กิโลกรัม
3.กล่องนม 1 กิโลกรัม
4.เศษไม้ 57 กิโลกรัม
5.ดอกพุดพลาสติก 0.2 กิโลกรัม
6.ขวดแก้ว 45 กิโลกรัม
7.พลาสติกรวมทั่วไป 61 กิโลกรัม
8.อุปกรณ์ไฟฟ้า 25 กิโลกรัม
9.ตะปู 8 กิโลกรัม
10.รองเท้า 19.5 กิโลกรัม
11.ขยะอันตราย 2 กิโลกรัม
12.โฟม 36 กิโลกรัม
13.ขวดพลาสติก 59.5 กิโลกรัม
14.ขยะอื่นๆ ทั่วไป 55.5 กิโลกรัม
รวมทั้งสิ้น 966 กิโลกรัม
.
ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีปริมาณขยะอยู่ที่ 510.5 กิโลกรัม จึงถือได้ว่าในปี 2565 นี้ มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวนถึง 455.5 กิโลกรัม
.
จึงสะท้อนให้เห็นว่าขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหลังวันลอยกระทงในปี 2565 นี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทางคณะทำงานด้านการจัดการขยะ จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมเป็นพลังใจในการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการใช้ตะปูและวัสดุอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อธรรมชาติสำหรับการทำกระทงต่อไปในอนาคต และรวมถึงการไม่ทิ้งขยะ ของเสีย หรือ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นสืบไปอย่างยั่งยืน

บทความ แหล่งที่มา