สัมโมทนียกถา โดย พระเอกพล อคฺคปญฺโญ

เรื่อง  มณิกัณฐชาดก (ชาดกว่าด้วย ขอสิ่งที่ไม่ควรขอ)

โดย พระเอกพล อคฺคปญฺโญ