สัมโมทนียกถา โดย พระมหาชำนาญเวทย์ สุทธิญาโณ

โกสิยเศรษฐีผู้มีความตระนี่ และปกิณกะธรรม เรื่อง อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ)

โดย พระมหาชำนาญเวทย์ สุทธิญาโณ