สัมโมทนียกถา โดย พระมหาขวัญโดม ปสนนฺจิตฺโต

เรื่อง การรักษาศีล และธรรมที่ทำให้ผาสุข

โดย พระมหาขวัญโดม ปสนนฺจิตฺโต