สัมโมทนียกถา เรื่อง ผลแห่งทานมาในนวกนิบาต อังคุตตรนิกาย

เรื่อง ผลแห่งทานมาในนวกนิบาต อังคุตตรนิกาย

บรรยายโดย พระมหาอำนวยโชค ธมฺมิโก