สัมโมทนียกถา เรื่อง ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน

สัมโมทนียกถา เรื่อง ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน

โดยพระมหาจิรภาส สุมิตฺโต

ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู. [ทะ-ทัง, ปิ-โย, โห-ติ, พะ-ชัน-ติ, นัง, พะ-หู] “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา”