สัมโมทนียกถา อาวาริยชาดก เรื่อง ค่าจ้างเรือ ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล

สัมโมทนียกถา : อาวาริยชาดก

เรื่อง : ค่าจ้างเรือ ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินแก่ควรกาล

โดย : พระเอกพล อคฺคปญฺโญ