สัมโมถนียกถา เรื่อง ศีล และ ตา มาในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย

สัมโมถนียกถา เรื่อง ศีล และ ตา มาในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย

บรรยายโดย พระมหาอำนวยโชค ธมฺมิโก

“ความดีเหล่านี้ หมั่นทำสั่งสมเอาไว้ให้มาก

เหมือนเราเอาภาชนะไปตั้งไว้ในที่โล่ง

ฝนตกลงมา ภาชนะนั้นก็ย่อมเต็มด้วยน้ำฉันใด

บุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ อย่าประมาทว่าเล็กน้อย

ก็จะทำให้เต็ม บริบูรณ์ก็ได้ฉันนั้น”