วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๗ เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๗ เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๕

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
 • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร
 • ออกแบบปก: อ.บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพ: ธีรปัญโญ,ธรรมสภา สถาบันลือธรรม,ทพญ. อัจฉรา กลิ่มสุวรรณ, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ ‘สุวิมล
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

 

 

 

การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2565). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

 ธรรมะวิชาการ : สัพพัตถกเมตตา ตอน ๒
 ธรรมกถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 เรื่องจากปก : สาระสําคัญของ เนตติปกรณ์
 ปุราณคัมภีร์ : พระนางสิริมหามายา ตอน ๒
 ธรรมโอวาท : แง่คิดชีวิตสามเณร
 อําลาอาลัย : ยอดบุรุษนักเผยแผ่ นาม อาจารย์ยอด
 ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม : ครึ่งหนึ่งของชีวิต อุทิศเพื่ออนุรักษ์ป่า
 ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม : คาร์บอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา
 ชวนอ่านหนังสือดี : ลําธารริมลานธรรม
 ลีลาวาที : เข้าพรรษา – ออกพรรษา
 ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอน ๑
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอน ๑๑
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า
 บาลีเข้าใจง่าย : อริยะ, อารยะ, อารยัน
 มองเทศ-มองไทย : สมณศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์ (๒)


คำสำคัญ: โพธิยาลัย, วารสาร, พุทธศาสนา, บทความ, งานวิจัย, พระเมธีวิชรโสภณ, ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2565