วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๖๘ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๕

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
 • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร
 • ออกแบบปก: อ.บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพ: ธีรปัญโญ,ธรรมสภา สถาบันลือธรรม,ทพญ. อัจฉรา กลิ่มสุวรรณ, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ ‘สุวิมล
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

กดอ่านและดาวโหลด

 


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

✅ธรรมทัศนะ : ธรรมะเมฆา มหาราชากับหยาดฝน
และ “เศรษฐกิจพอเพียง” – “โคกหนองนา”
แนวคิดนวัตกรรมใหม่ของสองศาสตร์พระราชา
✅ คําสอนพ่อ : เมตตาธรรมแห่งคําสอนพระราชา
✅ คีตราชัน : อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
✅ ในความทรงจํา : อ่างเก็บนํ้าหัวงาน ชลประทาน สามชุก
✅ มองเทศ-มองไทย : สมณศาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร์ (๓)
✅ พระธรรมเทศนา : มหาปวารณา เจริญในธรรมเพราะยอมให้ว่ากล่าว
✅ ชวนปลูกต้นไม้ : ร.ต.ต. วิชัย สุริยุทธ นักปลูกโลกดีงาม
ผู้ปลูกต้นไม้มากที่สุดในโลก
✅ ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม : อย่ามองข้ามชะตากรรมโลก
✅ ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม : โทษของการเนรคุณต่อธรรมชาติ
✅ ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม : พลังแห่งการสํานึกรู้คุณ กับปัญหาสิ่งแวดล้อม
✅ วัฒนธรรมและประเพณี : ประเพณีในเทศกาลออกพรรษา : การกวนข้าวทิพย์
✅ ปุราณคัมภีร์ : พระนางสิริมหามายา ตอนที่ ๓
✅ ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๒
✅ รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๑๒
✅ สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๒
✅ บาลีเข้าใจง่าย : สัปปายะ ๗


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 68 ประจำเดือน เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565