ลงนามโครงการนำร่องระบบจัดเก็บขยะระหว่าง เซเว่น คลีน ซีส์ กับวัดจากแดง

ลงนามโครงการนำร่องระบบจัดเก็บขยะระหว่างเซเว่น คลีน ซีส์ กับวัดจากแดง

วัน พุธ ที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านเจ้าคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (เจ้าอาวาสวัดจากแดง)

ได้ลงนามความร่วมมือ กับ   Mr.Tom Peacock-Nazll  ผู้บริหารระดับสูงและผู้ก่อตั้ง (Seven Clean Seas “scs”) เซเว่น คลีน ซีส์

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเก็บกู้ขยะพลาสติกในแม่น้ำ เจ้าพระยา โดยการ ติดตั้ง พร้อมทะ้งปฎิบัติการโดยใช้เรือ

ปฎิาัติการเก็บกู้ (เรือชื่อ RPRS หรือ  PIPPO) โดยใช้พื้นที่ผ่านเข้าถึงทางบก ณ วัดจากแดง รวมถึงบริหารจัดการขยะอันเกี่ยวข้อง

กับระบบการจัดการขยะแม่น้ำ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การจัดการจนถึงการคัดแยก รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่วัดจากแดง ร่วมทั้งการมี

ส่วนร่วมของวัดจากแดงในการว่าจ้าง อบรมให้ความรู้ ร่วมทั้งการจ้างงานกลุ่มสามชิกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ไกล้เคียงวัด เพื่อเพิ่มความมี

ส่วนร่วมและยั่งยืนของการดำเนินการตลอดการจัดการขยะแม่น้ำ และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ HIPPO