พิธีมอบรางวัล Green Honorary Awards THAI LAND GREEN DESIGN AWARDS 2021-2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565   เวลา 14.00 น.
ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัญฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards)ประเภท องค์กร
พิธีมอบรางวัล Green Honorary Awards
THAI LAND GREEN DESIGN AWARDS 2021-2022
Thailand Green Design Awards
การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards (TGDA) เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบในการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกระตุ้น เกื้อหนุน และเอื้อต่อสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม