ประชุมหารือศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องดักขยะ และระบบการเก็บกู้ขยะพลาสติก

วัดจากแดงได้ประชุมหารือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องดักขยะ และระบบการเก็บกู้ขยะพลาสติก ระยะที่ 1 ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Seven Clean Seas และ IUCNเพื่อศึกษาตัวอย่างและทำความเข้าใจบริบทพลาสติกที่มีอยู่ในพื้นที่ และการบริหารจัดการพลาสติกของวัดจากแดง

และมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดก่อนหน้านี้