บทความพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธฺมมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง