ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ ๔.ปุปผวรรค เล่ม ๗

ชื่อหนังสือ : ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓  ๔.ปุปผวรรค เล่ม ๗

ISBN : 978-616-590-601-2 

จัดทำโดย : พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ

แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ

คอมพิวเตอร์/จัดรูปเล่ม :  พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโญ

ตรวจทาน :  พระมหาพิเชษฐ์เตชธมฺโม  พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร  พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ  สามเณรอ่อนสา เม่อมะนีสอน  

พระมหาเสกสิทธิ์  สารสุธี  พระมหานนธวัช ชวนปญฺโญ  คุณวิไล สีสรรพ์  คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์  คุณมลฤดี สายสุด 

ออกแบบปก :  นายปาลิต โชติเสน 

วัน/เดือน/ปีพิมพ์: มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ :  จำ นวน ๔,๐๐๐ เล่ม 

จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน  

โดย คุณแอนช์ เตชากิตติ์จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด  และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป จำ นวน ๒,๐๐๐ ชุด 

สถานที่พิมพ์:  บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗) จำกัด ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบลไร่ขิง อำ เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ