ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓ ๕.พาลวรรค เล่ม ๙

ชื่อหนังสือ : ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๓  ๕.พาลวรรค เล่ม ๙

ISBN : 978-616-590-595-4
จัดทําโดย : พระมหาธิติพงศ์   อุตฺตมปฺโญ
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปฺโญ
คอมพิวเตอร์/จัดรูปเล่ม : พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปฺโญ
ตรวจทาน : พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม, พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร ,พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, สามเณรอ่อนสา เม่อมะนีสอน
พระมหาเสกสิทธิ์ สารสุธี ,พระมหานนธวัช ชวนปญฺโญ ,คุณวิไล สีสรรพ์ ,คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์ ,คุณมลฤดี สายสุด
ออกแบบปก : นายปาลิต โชติเสน
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : จํา นวน ๔,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน :โดย.คุณแอนช์ เตชากิตติ์จํา นวน ๒,๐๐๐ ชุด
และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป จํา นวน ๒,๐๐๐ ชุด

สถานที่พิมพ์: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗) จํากัด
๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตําบลไร่ขิง อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
555 Moo 12 Raiking, Sam Phran,
Nakhon Pathom 73210
โทรศัพท์ 0-2118-3555
Fax. 0-2119-4527

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ