จุลสาร จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

  • ชื่อจุลสาร: จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
  • เดือน มกราคม ๒๕๔๗
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • คณะผู้จัดทำ: กลุ่มสหธรรมมิกจากแดง

จุลสารจากแดงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง รูปแบบ APA 6th edition:

  • วัดจากแดง. (2547). จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข[จุลสาร]. สมุทรปราการ: วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
  • วัดจากแดง. (2547).จุลสารจากแดง. ประทีปนำทาง. จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข, 4.