งานบุญเทศน์ทศชาติชาดก วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่วัดจากแดง

งานบุญเทศน์ทศชาติชาดก วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่วัดจากแดง จบลงด้วยความเรียบร้อย ทศชาติชาดกเป็นเรื่องจากคัมภีร์พุทธศาสนาชื่อ “มหานิบาตชาดก” ได้แก่ พระเตมีย์ใบ้ พระชนก สุวรรณสาม พระเนมิราชพระมโหสถ พระภูริทัต พระจันทราช พระพรหมนารท วิทูรบัณฑิต และพระเวสสันดร ซึ่งในชาติสุดท้ายเรียกว่า มหาชาติหรือมหาชาตก เทศน์ทศชาติ บางที่ก็จะเรียกงานเทศน์พระเจ้าสิบชาติ ที่วัดจากแดง เริ่มด้วยอารัมภกถา โดยท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสอธิบายถึงความสำคัญโดยย่อทั้งสิบชาติของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ใน ๑๐ ชาติ ก่อนชาติที่พระองค์ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า และหลังจากจบการบรรยายโดยละเอียดทั้ง ๑๐ ชาติ ท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าอาวาส ได้บรรยายสรุปลงใน อริยสัจจ ๔ และให้ผู้เข้าฟังธรรมได้ร่วมกันสวดบารมี ๑๐ ทัศ
พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้ง ๓ ระดับทุกชาติ ดังนั้น รวมสิบชาติจึงเป็น ๓๐ ระดับ เรียกว่า “บารมี ๓๐ ทัศ” ชาติทั้งสิบนั้น เรียงตามลำดับในการบำเพ็ญพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล อาณาประชาราษฎร์ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ความมุ่งมั่นและปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่มอบให้มนุษย์บนโลกใบนี้ ได้มองเห็นแก่นธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน ในสังคม เพื่อความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธและก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข ในการดำเนินชีวิต ด้วยความเพียร ความอดทนต่อทุกข์ ความกตัญญูกตเวที ความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ล้วนเป็นธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติ พื่อยังประโยชน์ของตน และของผู้อื่นให้ถึงพร้อม อันจะนำไปสู่สังคมน่าอยู่ ด้วยการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยความสันติสุข ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน และผู้เข้าฟังเทศน์ในวันนั้น โดยเฉพาะท่านที่ฟังตั้งแต่อารัภกถา (พุทธการกรรม ๑๐) จนจบด้วยการสวดบารมี ๑๐ ทัศ พร้อมทั้งได้มีโอกาศนำผลไม้มงคล ไปฝากคนที่บ้านที่มิได้มาด้วยตนเอง แต่อาจจะรับฟังถ่ายทอดสดในวันนั้น และไม่ลืมที่จะน้อมบุญไปยังครอบครัว มิตรสหายด้วย ทั้งกุศลและผลไม้ อิ่มบุญ อิ่มกาย อิ่มใจ กันทั่วหน้า. … ขอน้อมกุศลมายังทุกท่านค่ะ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

VDO เทศน์ทศชาติชาดก เช้า

VDO เทศน์ทศชาติชาดก บ่าย

The sermon of 10 Birth Stories (or Jataka) of Bodhisatta accumulating 10 Pārami (Perfections) before becoming The Buddha in the life that he was enlightened was delivered by the Abbot and the members of the sangha of Wat Chakdaeng last Sunday. Pāramī mentioned above is a spiritual perfection achieved by a Bodhisatta on his path to Buddhahood, or by the one who has strong determination to attain Enlightenment. Pāramī is a Pali word meaning virtues, perfected virtues, or perfections. These virtues are cultivated as a way of self purification, purifying the mind until there is no more defilements with the goal of Enlightenment.
Ten Perfected Virtues exemplified by each of the Bodhisattas life are:
1. Renunciation Temiya
2. Perseverance Mahajanaka
3. Loving-kindness Sama
4. Resolution Nimi
5.Wisdom Mahosatha
6. Morality Bhuridatta
7. Forbearance Canda
8. Equanimity Narada
9. Truthfulness Vidhura
10. Charity Vessantara
The wholesome activities on Sunday 18th September 2022 at Wat Chakdaeng ended with all the happiness of everyone.
May you all be blessed by the Triple Gem.

 


บทความ :คุณเสริมสุข ปัทมสถาน

เครดิต: ภาพโดยมหาศรีแพร