กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานวัดจากแดงร่วมกับ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่องการสร้างสือการสอนอิเล็กทรนิกส์แบบผสมผสาน

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างสื่อ CAI ด้วย Microsoft Powerpoint”

จัดโดย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 27-28  สิงหาคม 2595 ณ วัดจากแดง