ตักบาตรเทโวโรหณะ

วันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องในวัน เทโวโรหณะ หรือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ตลอด ๓ เดือน ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโว วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เริ่มตักบาตร เวลา ๐๗.๓๐ น.

อัลบั้มรูป ตักบาตรเทโวโรหระ

หมายเหตุ: ผู้ร่วมกิจกรรมสงสัยว่า ตักบาตรเทโวใส่อะไรบ้าง ท่านสามารถนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมตักบาตรเทโว เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้ระยะยาวออกพรรษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง

ตักบาตรเทโวคืออะไร ?

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก

เมื่อครั้งในช่วงพรรษาที่ ๗ นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

รุ่งขึ้นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

วันออกพรรษา คือ

วันออกพรรษา คือ วันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด ๓ เดือนของพระภิกษุสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา ๓ เดือน ของพระภิกษุ ตามคัมภีร์เรียกว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี เรียกกันว่า “วันออกพรรษา” ตามที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ตามพระวินัยบัญญัติ พระภิกษุทั้งหลายนั้น ก็ยังคงอยู่ในคืนจำพรรษา คืนสุดท้าย คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ต้องให้ผ่านอรุณเข้าวันใหม่ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑) เสียก่อน จึงจะไปค้างแรมที่อื่นได้ จึงถือว่าวันออกพรรษาจริง ก็คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑


วันออกพรรษาตรงกับวันอะไร วันออกพรรษา ๒๕๖๓

  • ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันออกพรรษา๖๓ ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประวัติวันออกพรรษา

  • วันออกพรรษาเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก ลงมายังโลกมนุษย์ หลังจากการโปรดพระพุทธมารดา คือ พระนางสิริมหามายา ซึ่งเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ดาวดึงส์ (ชั้นที่ ๒) ในพรรษาที่ ๗ เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ พร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ เปิดโลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ นรก โลก

คำสืบค้น: ไหว้พระ ไปวัด ทำบุญ, ตักบาตร ใส่บาตร เทโว โรหนะ เตรียมอาหาร สำรับ ข้าวสารอาหารแห้ง, ตักบาตรเทโว 2563, ตักบาตรเทโวอุทัยธานี ตักบาตรเทโวโรหนะ ตักบาตรเทโวคืออะไร ตักบาตรเทโวภาคไหน ตักบาตรเทโวใส่อะไรบ้าง