การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ไตรสิกขา” International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ไตรสิกขา  International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā

วันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันศุกร์ – เสาร์) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ไตรสิกขา  International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā / Trishiksha (The Three Trainings) in Pali and Sanskrit Traditions of Buddhism

 

การเสวนาในหัวข้อ ไตรสิกขา (หลักการและวิถีปฏิบัติสำหรับคนทั่วไป)/ International Buddhist Conference Day 1

การจัดงานเสวนาครั้งนี้ก็เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามกรอบ  ไตรสิกขา  ซึ่งพระพุทธองค์ได้สอนไว้ถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจเพื่อความสงบผาสุขในชีวิตปัจจุบัน ระหว่างครูบาอาจารย์ และ นักวิชาการ ที่สืบสายคำสอนในพระพุทธศาสนา ทั้งสายภาษาบาลี และ สายภาษาสันสฤต อันนำไปสู่การหลุดพ้นสิ้นเชิงได้ในที่สุด พิธีเปิด โดย องค์ดาไลลามะ โดยมีนำทางพระพุทธศาสนา และ ผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า ๓๕ ท่าน จาก ๑๕ ประเทศ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ จัดโดย Tibetan Buddhist Center (TBC)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ไตรสิกขา” International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā

ในแต่ละช่วงเสวนาจะมีครูบาอาจารย์ และ นักวิชาการจากฝ่ายสายบาลี ๒ ท่าน และฝ่ายสันสฤต ๒ ท่าน มาบรรยายสรุปคำสอนตามกรอบ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามสายธรรมของตนเอง (ประมาณ ๑๕ นาที) และ เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้าย

กำหนดการ (เวลาประเทศไทย)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

  • ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ : พิธีเปิด โดยองค์ดาไลลามะ และผู้นำชาวพุทธในศรีลังกา กัมพูชา และจีน
  • ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ : เสวนาช่วงที่ ๑ : ศีลสิกขา (แบ่งเป็นสองห้อง ๑.๑ พระสงฆ์ และ ๑.๒ ฆราวาส)

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

  • ๑๑.๐๐-๑๒.๔๐ : เสวนาช่วงที่ ๒ : สมาธิสิกขา
  • ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ : เสวนาช่วงที่ ๓ : ปัญญาสิกขา
  • ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ : พิธีปิด

ไตรสิกขา เสวนา นานาชาติ

ภาพข่าว รายละเอียดเพิ่มเติมที่:

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไตรสิกขา  International Conference on Tisikkhā or Triśikṣā