โล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) รับถวายรางวัล เชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับถวายรางวัล เชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทผู้นําทางศาสนาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ

กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยก่อนการประชุม พช.สมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ โรยทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่

  • ๑. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ตำบลทรงคลอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดำเนินกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ประเภทผู้นำทางศาสนาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
  • ๒. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ดำเนินกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ ๒ ที่มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

 

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) รับถวายรางวัล เชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ